پنج شنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٣
صفحه اصلی > محصولات > دیوان 
ديــوان

مجموعه سيستم هاي يکپارچه و با نگرش ERP  ‌بمنظور پوشش نيازهاي سازمان ها و شركت هاي تحت پوشش قوانين و مقررات دولتي

  • پوشش کامل کدينگ مالي و گزارش هاي ابلاغي سازمان مديريت با امکان اضافه کردن گزارش هاي مورد نظر
  • امکان کنترل بودجه مصوب، تخصيص اعتبار، تأمين اعتبار و هزينه ها
  • امکان صدور احکام بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سايرنظام هاي موجود
  • امکان انجام محاسبات کارکرد بر اساس اطلاعات ساعت کارت زني و محاسبات حقوق بر اساس قوانين جاري
  • امکان ثبت و کنترل هاي لازم صاحب جمع اموال
  • اتوماسيون اداري کامل بر اساس بخشنامه هاي جاري
  • امکان ثبت و کنترل هاي لازم، جهت قرارداد ها و خريدهاي سازمان
  • امکان بهينه سازي فرآيندهاي سازماني

حوزه پشتیبانی

مدیریت انبار
قراردادها
کارپردازی

حوزه اطلاعات

دبيرخانه و كارتابل
مدیریت فرآیندها
برنامه ریزی کار و جلسات
تقویم
آرشیو اسناد

حوزه مالی

خزانه داری
حسابداري اموال
حسابداری انبار
حسابداری خرید داخلی
حسابداری دولتی و بودجه و گزارشات
حسابداری حقوق و دستمزد

 

حوزه منابع انسانی

تشکیلات و ساختار سازمانی
استخدام
کارگزینی و حضور و غیاب
حقوق و دستمزد
بهسازی

 

 

حوزه سیستم های عمومی

اطلاعات عمومي
طبقه بندي راهنماي كدينگ
تعيين حق دسترسي
گزارش ساز