پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > جذب و استخدام 
جذب و استخدام

فرآيند كشف و جذب افراد با قابليت هاى مناسب و تشويق آنها به همكارى با سازمان مى باشد. اين فرآيند با بررسى نيروهاى مورد نياز شروعمى شود و زمانى كه نيروهاى مورد نياز در شمار متقاضيان و داوطلبانِ استخدام درمى آيند پايان مى پذيرد. گزينش يا انتخاب، فرآيندى است كه از طريق آن از بين متقاضيان، بهترين افراد براى پست هاى خالى و توسعه سازمان انتخاب مى گردند. اگر سازمان بخواهد نيازهاى نيروي انسانى خود را به طور مطلوب برآورده سازد، طراحي مشاغل، جذب و استخدام بايد هماهنگ با يكديگر انجام شوند.

برخي از امکانات سيستم: 

 • دسته‌بندي و ثبت مشخصات آگهي هاي استخدام مورد نظر
 • ثبت اطلاعات پرسشنامه‌هاي متقاضيان و نگهداري بانك اطلاعاتي مربوطه
 • معرفي انواع آزمون بر اساس مشاغل مختلف با تعيين ضريب و حداقل و حداکثر نمرات آزمون
 • تعيين ارزياب براي هريك از شغل هاي مورد نظر
 • ثبت درخواستهاي استخدام براساس سمت مورد درخواست
 • ثبت اطلاعات مربوط به درخواست تغيير شغل
 • ابطال درخواستهاي استخدام يا تغيير شغل
 • معرفي اشخاص ارزيابي كننده براي انواع آزمونهاي تعريف شده
 • ثبت نمرات ارزيابي از مصاحبه‌ها و يا آزمونها و صدوراتوماتيك كارنامه افراد
 • گزينش بهترين افراد بر اساس بالاترين امتياز متقاضيان به ترتيب اولويت
 • تهيه ليست نهايي افراد گزينش شده جهت صدور دستور استخدام