پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > طراحی مشاغل 
طراحی مشاغل

اصطلاح طراحى شغل به روش ترکيب وظايف براى انجام و تکميل مشاغل سازمان اطلاق مى گردد. در سازمان ها مشاهده مى شود که بعضى از مشاغل شامل وظايف جارى، عادى و روزمره بوده و کاملاً استاندارد شده و تکرارى مى باشند. برعکس بعضى مشاغل غيرروزمره بوده و احتياج به مهارت هاى متنوع دارند. همچنين قلمرو بعضى مشاغل محدود مى باشد و انجام آنها به پيروى دقيق از روش هاى کارى معين نياز دارد. برعکس در بعضى مشاغل شاغلين به آزادى عمل بيشترى نياز دارند. بنابراين مشاغل در روشى که وظايف آن ترکيب شده اند با يکديگر متفاوت هستند و اين ترکيب هاى متفاوت، تنوعى از طراحى شغل را ايجاد مى کند.
روش طراحى مشاغل، تأثير مهمى روى سازمان و نيروى انسانى دارد. مشاغلى که به طور ضعيف طراحى شده اند، اغلب به خستگى و ملالت و عواقب بعدى آن مانند نقل و انتقال در شغل، کاهش انگيزه و رضايت، کاهش بهره ورى و افزايش هزينه ها منجر مى شود. بسيارى از اين نتايج منفى را مى توان با طراحى مناسب مشاغل به حداقل رساند. طراحى مناسب مشاغل به دنبال درنظر گرفتن و ادغام اجزاى مهم شغل و مشخصات فردى شاغل است به طورى که در انجام مشاغل، نيازها و اهداف فردى و سازمانى مورد توجه قرار گيرد.
امروزه يکى از دغدغه هاى مهم مديران بهبود سطح انگيزه و رضايت شغلى و در عين حال افزايش بهره ورى سازمان مى باشد. نيروى کار، خواهان آموزش بيشتر است و انتظار دارد علاوه بر تأمين نيازهاى مالى خود، ساير نيازهاى خود را جوابگو باشد، مانند نياز به کسب موفقيت، رشد، مطرح شدن و خوديابى؛ به عبارت ديگر، مسأله مهم براى مديران افزايش بهره ورى نيروى کار از طريق گشودن توانايى هاى بالقوه نيروى کار و مشارکت در مشاغل غنى مى باشد. اين مهم تا حد زيادى از طريق طراحى مناسب مشاغل حاصل مى گردد.

برخي از امکانات سيستم:

 • معرفي مشاغل به‌صورت درختي
 • تعريف انواع استخدام: كشوري، قوانين وزارت كار
 • معرفي سمت هاي مورد نياز سازمان به‌صورت درختي
 • تعريف نامحدود شرائط احراز فيزيكي از قبيل: هوش، قد، جنسيت و ...
 • معرفي ريز شرح وظائف به‌صورت درختي و تخصيص كد
 • معرفي شرائط احراز سمت‌ ها برحسب مدرك تحصيلي و سابقه مورد نياز
 • تخصيص سمت‌هاي سازماني به قسمت ‌ها
 • تعريف تاريخ تصويب و لغو سمت‌هاي سازماني
 • مشاهده احكام پرسنلي كه تاكنون سمت ‌ها را اشغال كرده‌اند
 • چاپ سمت ها و قسمت ها به صورت درختي
 • تهيه گزارش سمت‌ هاي بلاتصدي
 • تعريف معاينات بدو استخدام و دوره اي براي هر سمت