جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > بیمه و درمان 
بیمه درمان

همانگونه که مي‌دانيد خدمات بيمه‌اي ماهيتي بسيار تخصصي و پيچيده داشته و بسيار هزينه‌زا مي‌باشند. رشد فناوري پزشکي در تشخيص و درمان بيماري‌ها، تغيير الگوي بيماري‌ها، تغيير هرم سني، افزايش عرضه خدمات درماني و لزوم افزايش دسترسي افراد به اين خدمات، ظهور بيماري‌هاي نوپديد و بازپديد، از جمله عوامل اين افزايش هزينه‌ها مي‌باشند لذا سازمان ها و شرکت ها در راستاي تحقق اين اهداف در جهت ايجاد امکانات رفاهي براي کارکنان جهت استفاده از امکانات درماني و پزشکي وتأثير مستقيم آن بر نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و باز پرداخت بخش معيني از هزينه هاي درماني به منظور جبران تفاوت نرخ خدمات نيازمند ثبت اطلاعات درماني مربوط به کل افراد با اعمال کنترل هاي لازم مربوط به تعرفه و زمان هاي انتظار درمان و در عين حال ثبت مبلغ پذيرفته شده و دلايل آن مي باشد که پيچيدگی و حجم بالا و کنترل های لازم جهت محاسبه صحيح آن لزوم استفاده از سيستم هاي نرم افزاري را بيشتر مي نمايد.

برخي از امکانات سيستم:

  • ثبت انواع بيماري ها و درمان مورد نظر در سيستم
  • تخصيص افراد و اشخاص مرتبط آنها به انواع بيمه اي که قبلاً در سيستم حقوق و دستمزد تعريف شده است با تعيين تاريخ شروع و پايان بيمه
  • تعيين تعرفه هاي درماني بر اساس فرانشيز و مبلغ تعرفه براي هر يک از انواع درمان همراه با تاريخ مؤثر
  • تعيين سمت هاي معتمد براي ديدن و ثبت اصلاعات درماني کليه افراد
  • ثبت اطلاعات درماني مربوط به کل افراد با اعمال کنترل هاي لازم مربوط به تعرفه و زمان هاي انتظار درمان و در عين حال ثبت مبلغ پذيرفته شده و دلايل آن
  • تعيين زمان انتظار براي هر يک از انواع درمان
  • ارسال اطلاعات هزينه هاي درماني به سيستم حقوق و دستمزد و تأثير آن در محاسبات
  • ثبت هزينه هاي کلي پذيرفته شده توسط بيمه در فرم مجزا و تأثير آن در حقوق
  • گزارش گيري و ديدن فهرست افراد جديدالإستخدام و مستعفي
  • گزارش گيري از هزينه هاي درماني صرف شده توسط پرسنل و افراد مرتبط آنها به تفکيک