جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > بهسازی: برنامه ریزی آموزشی 
بهسازی

فرآيند افزايش انگيزه هاي مادي و معنوي کارکنان از طريق برنامه هاي آموزشي، ارزشيابي عملکرد، پاداش و تنبيه و مشارکت کارکنان در ارائه راه حل و ايده هاي جديد مي باشد.

برنامه ريزي آموزشي :

امروزه تغيير و تحول در عوامل محيطى، مشاغل و سازمان ها شديد است. آموزش و توسعه باعث مى شود افراد با توجه به تغييرات مكرر در ماهيت و محتواى مشاغل، به طور مؤثر بتوانند وظايف خود را انجام دهند. براين اساس آموزش و توسعه به منزله مهم ترين فعاليت سازمانى به طور فزاينده تشخيص داده شده است. اين وظيفه مهم، هنگامى كه افراد به سازمان مى پيوندند شروع مى شود و در تمام مسير شغلى آنها ادامه مى يابد. به طور كلى فرآيند آموزش و توسعه، يک کوشش مداوم و برنامه ريزي شده مديريت، براي تغيير مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار كاركنان است.

 برخي از امکانات سيستم: 

  • نگهداري اطلاعات مربوط به موسسات آموزشي خارج از سازمان
  • تعريف دوره هاي آموزشي
  • نگهداري اطلاعات مربوط به اشخاص واجد شرايط تدريس در داخل و خارج از سازمان
  • تعيين خودكار نيازهاي آموزش پرسنل با توجه به سوابق تخصصي و مهارتي كاركنان و شرائط احراز سمت هاي مورد تصدي
  • ثبت ارزيابي منابع آموزشي در هر يك از دوره‌هاي آموزشي
  • ثبت نتايج آزمون هاي برگزار شده
  • صدور کارنامه هاي آموزشي و گواهينامه هاي مربوطه
  • تعريف گواهينامه هاي مورد نظر براي هر يک از دوره ها