پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > بهسازی: ارزشیابی عملکرد 
بهسازی

فرآيند افزايش انگيزه هاي مادي و معنوي کارکنان از طريق برنامه هاي آموزشي، ارزشيابي عملکرد، پاداش و تنبيه و مشارکت کارکنان در ارائه راه حل و ايده هاي جديد مي باشد.

ارزشیابی عملکرد :

ارزشيابى عملكرد، سيستمى است كه ارزشيابى و بازبينى دوره اى از نحوه انجام كار افراد در سازمان را بعهده دارد. نتيجه فرآيند ارزيابىِ نحوه انجام كار كاركنان، تأمين اطلاعاتى است كه بر تصميمات مديريت تأثير مستقيم دارد. در واقع بسيارى از تصميمات مديريت منابع انسانى، مانند تعيين نيازهاى انسانى سازمان، تعيين نيازهاى آموزشى، نظام پرداخت مناسب، ترفيع و جا بجايى، تحت تأثير نتايج ارزشيابى عملكرد كاركنان قرار مى گيرد. علاوه بر استفاده زياد سازمان از فرآيند ارزشيابى، خود كاركنان هم از اين مهم بهره مند مى شوند، زيرا در نتيجه ارزشيابى عملكرد، كاركنان از نحوه انجام وظايف محوله مطلع مى گردند و بر اين اساس سعى مى كنند بر اشتباهات خود تسلط يابند، لذا منافع فرد و سازمان، اقتضا مى كند كه فرآيند ارزشيابى عملكرد به طور كامل و منظم صورت گيرد.

برخي از امکانات سيستم: 

  • تعريف گروه هاي مختلف ارزشيابي
  • تعريف عوامل ارزشيابي براي هر يك ازگروه ها و استفاده از اطلاعات موجود در سيستم هاي مختلف براي محاسبه عوامل
  • تعريف دوره هاي ارزشيابي بر اساس گروه ها
  • اختصاص امتيازبه پرسنل درگروه هاي مختلف ودوره هاي انتخاب شده
  • محاسبه پاداش بر اساس امتيازات تعيين شده