جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > بهسازی: نظام پیشنهادات 
بهسازی

فرآيند افزايش انگيزه هاي مادي و معنوي کارکنان از طريق برنامه هاي آموزشي، ارزشيابي عملکرد، پاداش و تنبيه و مشارکت کارکنان در ارائه راه حل و ايده هاي جديد مي باشد.

نظام پیشنهادات :

نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت انديشه، خلاقيت و نوآوري بزرگترين دارايي هر سازماني محسوب مي شود، چرا که هرگونه بهبود و پيشرفت در سيستم هاي فني و سازماني توسط نيروي انساني صورت مي گيرد. توان فکري و انديشه هاي کارکنان در سازمان به عنوان سرمايه نهفته و راکد مي باشد، هر سازمان و مديريتي که بتواند از اين سرمايه هاي نهفته بيشترين استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد وتوسعه را ميسر خواهد کرد.
نظام يا سيستم پيشنهادات، تکنيکي است که مي توان از فکر و انديشه هاي کارکنان براي مسئله يابي، چاره جويي و حل مسائل و مشکلات سازماني بهره جست. بر اساس نظام پيشنهادات کليه کارکنان از عاليترين رده سازماني تا پايين ترين سطح آن مي توانند پيشنهادات، ايده ها، ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارسايي هاي موجود در روند کاري و يا بهبود روشهاي انجام کار و يا افزايش کيفيت توليد ارائه دهند. البته نظام پيشنهادات فقط انتقاد نيست بلکه در آن راه چاره نيز ارائه مي گردد.

 برخي از امکانات سيستم: 

  • تعريف موضوعات ممكن براي پيشنهادات
  • طبقه بندي پيشنهادات با ساختار درختي و چاپ آنها
  • داشتن آمار پيشنهادات بر اساس امتياز اجرائي و اثر بخشي آن
  • ثبت پيشنهادات مختلف بسته به موضوع و ثبت متن آن در آرشيو و تعيين امتياز قبل و پس از بررسي اثر بخشي آنها