شنبه ٠٥ خرداد ١٤٠٣
صفحه اصلی > درباره ما > مدير عامل و اعضای هیئت مدیره > بابک قطبی 
مشخصات اعضای هیئت مدیره
بابک قطبی سوابق تحصيلي
 • ليسانس  آناليز سيستم ها از مدرسه عالي برنامه ريزي و كاربرد كامپيوتر سال 1358
 • فوق ليسانس  مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي سال 1378
بابک قطبی
مدير عامل و عضو هیئت مدیره

 عضويت هيأت مديره:

 • از سال 73 لغايت 78     عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي كامپيوتري ايران
 • از سال 79 لغايت 81     رئيس هيئت مديره انجمن شركتهاي كامپيوتري ايران

سوابق كاري

 • از سال 59 تا 70    اشتغال  در صنايع مختلف كشور
 • از سال 70 تاكنون  مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت مشاورين پارس سيستم
 • از سال 59 تا 70    اشتغال  در صنايع مختلف كشور
  •           مدير طرح و برنامه مجتمع متالوژي پودر ايران، 1368-1370
  •           تحليل گر سيستمهاي صنعتي انديشگان، 1366-1368
  •           مدير طرح و برنامه شرکت کالابران، 1360-1365
  •           مدير اداري سهامي زمزم شيراز، 1359-1360