پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > راهکارهاي نرم افزاری مشاورین پارس سیستم > راهکار صنایع تولیدی 
راهکارهای ويژه صنایع تولیدی

 

 حسابداری مالی (دفترداری)

دریافت و پرداخت

مدیریت اموال و حسابداری اموال

حسابداری بهای تمام شده

         بهای تمام شده واقعی

         بهای تمام شده استاندارد

        تحلیل بهای تمام شده

حسابداری بودجه و گزارشات

جذب و استخدام

طراحی مشاغل

نگهداشت

احکام امتیازی

بهسازی

          برنامه ریزی آموزشی

          ارزشیابی عملکرد

          نظام پیشنهادات

          تشویق و تنبیه

حقوق و دستمزد

بیمه درمان

دبیرخانه و کارتابل

مدیریت فرایندها

آرشیو اسناد

مدیریت استراتژیک (SIS) 

برنامه ریزی کار و جلسات

مکعب تصمیم گیری

کاربرگ

تقویم

SMS Center

اطلاعات عمومی

تعیین حق دسترسی

Application Server

طبقه بندی راهنمای کدینگ

گزارش ساز 

استانداردهای فرایند تولید

برنامه ریزی تامین مواد

برنامه ریزی ظرفیت

برنامه ریزی زمانبندی و توالی عملیات

توقفات تولید و موجودی پای کار

کنترل تولید

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

مدیریت فروش و حسابداری فروش 

مدیریت خرید و حسابداری خرید

مدیریت و حسابداری خرید خارجی

قراردادها

ارزیابی پیمانکاران

مدیریت انبار و حسابداری انبار

 حوزه مالي  حوزه منابع انسانی  حوزه اطلاعات  حوزه تولید حوزه بازرگانی