پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی > بهسازی: تشویق و تنبیه 
بهسازی

فرآيند افزايش انگيزه هاي مادي و معنوي کارکنان از طريق برنامه هاي آموزشي، ارزشيابي عملکرد، پاداش و تنبيه و مشارکت کارکنان در ارائه راه حل و ايده هاي جديد مي باشد.

تشویق و تنبیه :

براى كاركنان به دليل مشاركت آنان در فعاليت ها و اهداف سازمان بايد جبران منصفانه و مؤثري را درنظر گرفت. انجام وظيفه کارکنان، از بعد مالي در قبال مزاياي مالي اعم از حقوق و مزايا و کمک هاي غير مستقيم و مستقيم مالي جبران مي گردد، ليکن جبران خدمات غيرمالى، لذت و رضايتى است كه افراد از انجام كارهاى در خور توجه و مهم و غنى و همين طور از محيط كارى مناسب و خوشايند كسب مى كنند.
نظام جبران خدمات اگر منصفانه و متعادل باشد بر انگيزه و رضايت كاركنان تأثير مستقيم دارد.

برخي از امکانات سيستم:

  • تعريف عوامل مختلف مؤثر در تشويق و تنبيه پرسنل
  • تعريف نحوه قوانين جاري در تشويق و تنبيه افراد
  • صدور درخواست هاي تشويق و تنبيه پرسنل و تأثير آن در حقوق افراد درصورت لزوم
  • تعيين ارتباط عوامل تشويقي با پيشنهادهاي ارائه شده افراد